Gallery 2: Years of Struggle for Freedom

ਗੈਲਰੀ 2: ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਾਲ

ਇਹ ਗੈਲਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਖ਼ਾਕਾ ਹੈ।

 

Gallery 2: Years of Struggle for freedom

This Gallery is a snapshot of the history of the role of Punjab in freedom struggle.